VVE-Administraties / Beheer

Administratief beheer

Administratief beheer

* Het inrichten van de administratie en invoeren van basisgegevens aan de hand van de splitsingsakte.

* Het opzetten en bijhouden van een ledenadministratie.

* Het informeren van nieuwe eigenaren inzake VVE-aangelegenheden.

* Het organiseren, bijwonen en eventueel notuleren van maximaal twee algemene ledenvergaderingen per jaar.

* In overleg met het bestuur opstellen van een agenda, uitnodiging en alle overige vergaderstukken.

* Het organiseren en bijwonen van eventuele tussentijdse besprekingen met het bestuur.

* Het uitvoeren c.q. doen uitvoeren van werkzaamheden, verband houdend met de door de vergadering van eigenaren genomen besluiten.

* Het verzorgen van alle correspondentie welke onder normale omstandigheden gevoerd moet worden en het archiveren daarvan.

* Het in behandeling nemen van storingen en klachtenmeldingen met betrekking tot alle gemeenschappelijke zaken.

* Het zorgdragen voor de afhandeling van het klachtenonderhoud inzake gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

* Het opnemen van schadegevallen aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten als gevolg van brand, storm, vandalisme en andere gevaren.