VVE-Administraties / Beheer

Financieel beheer

Financieel beheer

 

*         Beheer van de bankrekening(en).

*         In samenspraak met het bestuur afspraken maken over een veilige manier van beleggen van de onderhoudsvoorziening (reservefonds).

*         Zoveel mogelijk streven naar het innen door automatische incasso en administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde maandelijkse servicekosten.

*         Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen en het nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.

*         Het verrichten van betalingen van alle, voor rekening van de VVE komende verplichtingen, belastingen, diensten en kosten.

*         Het verzorgen van de complete financiële administratie.

*         Het opstellen van de jaarstukken, bestaande uit de balans en resultatenrekening.

*         Bespreken en uitleg geven over de jaarstukken in de jaarlijkse vergadering.

*         Het jaarlijks verrekenen van het voordelig of nadelig exploitatieresultaat over januari tot en met december met de betrokken eigenaren.

*         Het opstellen van een concept begroting en voorstel maandelijkse ledenbijdrage voor het nieuwe jaar.

*         Medewerking verlenen aan de uit de vereniging van eigenaren gekozen kascommissie bij de toetsing/controle van de jaarstukken.

*         Het collectief verzekeren en het voldoende verzekerd houden van het onroerend goed en daaraan verbonden zaken, dit in samenspraak met het bestuur.

*         Het behandelen van alle assurantiezaken incl. schadeafwikkelingen, welke onder de dekking vallen van de door de VVE gesloten verzekeringen.